STATUT

STOWARZYSZENIA POLSKIEGO SPORTU

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Polskiego Sportu w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona

§ 2

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Tychy. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, a członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 6

Działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest odpłatnie i nieodpłatnie.

§ 7

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§ 8

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest rozwój i promocja wszelkich form aktywności sportowych, a także tworzenie nowych przestrzeni dla aktywności fizycznej oraz:

 1. dbałość o miejsce i rangę kultury fizycznej w życiu społecznym,
 2. inspirowanie rozwoju i integracji społeczeństwa poprzez uczestnictwo czynne i bierne w zdarzeniach sportowych,
 3. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej,
 4. utrzymywanie kontaktów w zakresie inicjatyw sportowych z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, ośrodkami zajmującymi się sportem oraz stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych,
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 6. rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, młodzieży i dzieci,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej i samokształceniowej,
 8. ochrona i promocja zdrowia poprzez sport

§ 10

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie lub współorganizowanie imprez sportowych oraz różnego rodzaju wydarzeń, które dotyczą lub są powiązane ze sportem
 2. realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zalecanych przez władze państwowe i samorządowe różnego szczebla
 3. współorganizowanie masowych imprez sportowych
 4. prowadzenie i organizację szkoleń, konferencji, warsztatów w zakresie sportu i kultury fizycznej,
 5. rozwijanie współpracy z placówkami, organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi zajmującymi się działaniami informacyjnymi, promocyjnymi i edukacyjnymi w dziedzinie sportu,
 6. współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia,
 7. opracowywanie, publikacja lub produkcja oraz rozpowszechnianie (bezpłatne i odpłatne) wszelkiego rodzaju wydawnictw oraz programów medialnych istotnych ze względu na cele statutowe Stowarzyszenia, treści o tematyce sportowej, bądź innych publikacji związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 8. wspieranie inicjatyw i organizacji imprez kulturalnych, festiwali artystycznych i warsztatów twórczych w obrębie kultury,
 9. współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami sportowymi w mieście, kraju i świecie,
 10. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi,
 11. propagowanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu,
 12. wspieranie młodych talentów i działalność stypendialna,
 13. organizowanie i obsługa imprez integracyjnych i promocyjnych,
 14. prowadzenie działalności związanej z realizacją celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 5. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 2. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 3. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. wyrażania opinii i składania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 3. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 4. regularnego opłacania składek.

§15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§16

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 2. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 3. Wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

– z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 • Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani do władz na więcej niż jedną kadencję.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 2. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 3. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obraz Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

3. Zarząd składa się z 4 członków: prezesa, zastępcy prezesa i dwóch członków. Funkcje rozdzielane są przez Zarząd pomiędzy jego członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz trybu ich pobierania
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadania członkostwa honorowego.

Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób, w tym z przewodniczącego i zastępcy.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnych Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 2. ze składek członkowskich,
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. dotacji i ofiarności publicznej,
 5. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
 6. dochodów z własnej działalności,
 7. dochodów z majątku.
 • Członkowie wpłacają składki członkowskie na rachunek bankowy Stowarzyszenia lub gotówką na ręce skarbnika.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 27

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Zastępcy Prezesa Zarządu działającego samodzielnie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 28

 Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).